AxMatn-ThaqalainSite-290

 

«علی بن جعد» یکی از روایان ثقه  و  مورد اطمینان «صحیح بخاری» می گوید:

به خدا قسم، معاویه بر غیر اسلام  (یعنی بر کفر) از دنیا رفت.

پ ن: تمام راویان سند به جز «علی بن جعد»  ثقه هستند و بیش از ۱۲ روایت در صحیح بخاری ازاو نیز نقل شده است.