برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.


 قسمت اول:

در این قسمت با نگاهی به تاریخ اندیشه نوین غربی پس از رنسانس، مروری گذرا به مکتب لیبرالیزم و مبانی آن و پیامدهای این نظریه بر جامعه امروز بشری شده تا بتوان مقایسه روشن تری میان مبانی تفکر اسلامی و  نظریه مدرن غربی که امروزه جایگزین اندیشه دینی شده و آثار آن بر زندگی انسان داشته باشیم.

در ابتدای این بحث به تاریخ هزارساله تمدن اسلامی در فاصله قرون ۷ تا ۱۷ میلادی که دوره قرون وسطا در تاریخ غرب است و نقش اسلام در پیدایش این تمدن نیز اشاره شده است.

 

قسمت دوم:

در این قسمت مبانی معرفتی اندیشه دینی و اسلامی و اصل ایمان به غیب و توحید مورد بحث قرار گرفته و سپس مراتب سه گانه وجود عالم آفرینش و نیز به ابعاد ملکی و ملکوتی وجود انسان اشاره شده است.

قسمت سوم:

در این بخش کمک دین به انسان در سامان دادن زندگی سالم مادی و روانی و فکری مورد بحث قرار گرفته است.

قسمت چهارم و پنجم:

در این قسمت به مساله شناخت دین پرداخته شده است. اولین مساله در شناخت دین شناخت منابع دین است. اولین منبع معتبر در اسلام قرآن است و پس از آن سنت قراردارد. اعتبار سندی و محتوایی قرآن و سنت در این قسمت بررسی شده است.

 

قسمت ششم:

در این قسمت  راه صحیح فهم دین بررسی شده است و این که با توجه به این که فهم دین توسط غیر معصومان فهمی بشری و خطا پذیر است چگونه می توان به آن اعتماد کرد و آن را معتبر دانست؟

قسمت هفتم:

عقل یکی از منابع دین شمرده شده است. در چه صورت دریافت های عقلی رامی توان به عنوان دین پذیرفت و کدام حکم عقلی منبع معتبر دین است مساله مهمی است که در این قسمت به آن پرداخته شده است.