06-Tahrif-ThaqalainSite

 

«حدیث غدیر» حدیثی قطعی و  متواتر است و بزرگان زیادی از محدثان غیرشیعه به تواتر آن اعتراف کرده اند، از جمله «ألبانی» که بخاری ثانی و محدث دوران شمرده می شود، در «سلسله الأحادیث الصحیحه ج۴ ص ۳۴۳» پس از آنکه بیش از بیست صفحه به این حدیث اختصاص می دهد و از ده صحابه با چندین طریق صحیح آن را نقل می‌کند، می‌گوید: «جمع آوری تمام طرق این حدیث اینجا ممکن نیست و انسان به صحت آن یقین می کند».

تأسف اینجاست که «بشار عواد معروف» محقق مشهور معاصر که بسیار به خود نیز مغرور است و نوشته های زیادی در نقد بی دقتی های سایر محققین نوشته، در پاورقی کتاب «تهذیب الکمال ج۲۰ ص۴۸۴»  در اوج بی انصافی می گوید: «این حدیث هیچ طریق صحیحی ندارد و اصلا مشهور نیست»!