AxMatn-ThaqalainSite-322

 

«بن جبرین» با افراط و تندروی مغرضانه علیه شیعه،  می گوید:

روافض را در محل کار مورد تحقیر و تمسخر قرار بده، و هرگز به روی آن ها نخند.