AxMatn-ThaqalainSite-233

 

ابن تیمیه حرانی در ذیل حدیث غدیر می نویسد:

فراز «اللهم وال والاه، وعاد من عاداه» به اتفاق تمام اهل حدیث کذب است و سندیت ندارد!!

پ ن۱ : «احمدبن حنبل» از بزرگان علم حدیث شناسی در کتاب فضائل الصحابه این فراز حدیث راکذب ندانسته و با طریق صحیح نقل کرده است.

پ ن۲ : محقق کتاب نیز این روایت را صحیح السند می داند.