در این جلسه ضمن معارفه اعضاء،تشریح اهداف،بازخوانی آئین نامه گروه های علمی تربیتی رشته ها و توضیح روند تاسیس و ادامه موسسه و رشته های آن به بررسی عناوین این رشته و کاستی های موجود در عناوین پرداخته شد و مقرر گردید جلسات به صورت هفتگی برگزار و وظائف محوله در آن مورد پیگیری قرار گیرد.Aghazade-13970312-NeshasteKarGorohTafsir-Thaqalain_IR (1) Aghazade-13970312-NeshasteKarGorohTafsir-Thaqalain_IR (4) Aghazade-13970312-NeshasteKarGorohTafsir-Thaqalain_IR (5) Aghazade-13970312-NeshasteKarGorohTafsir-Thaqalain_IR (6)