Moeini-14010908-Kelas Almojez-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (1) Moeini-14010908-Kelas Almojez-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (2) Moeini-14010908-Kelas Almojez-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (3)