برای مشاهده توضیحات طلاب دارای مقالات برتر (قسمت اول) اینجا کلیک نمایید. 

برای مشاهده توضیحات طلاب دارای مقالات برتر (قسمت دوم) اینجا کلیک نمایید. 

 

 جهت مشاهده و دانلود مقالات به صورت فایل PDF بر روی اسامی افراد کلیک نمایید.

👇👇👇👇👇

مقالات حائز رتبه اوّل:

آقای بدر   ـ   آقای طوسی   ـ   آقای محیسنی   ـ   آقای نیکویی 

 

مقالات حائز رتبه دومّ:

آقای کشاورز (امیر حسین)   ـ   آقای پنجکی   ـ   آقای جلالی   ـ   آقای خداپرست   ـ   آقای روحانی نژاد   ـ   آقای سوداگر   ـ   آقای شقاقی   ـ   آقای صادقی   ـ   آقای مشک افشان   ـ    آقای موچانی

 

مقالات حائز رتبه سومّ:

آقای اسلامی   ـ   آقای براتلو   ـ   آقای توکلی زاده   ـ   آقای حسن تبار (عارف)   ـ   آقای رحیمی نهوجی   ـ   آقای محمدی   ـ   آقای سلیمانی   ـ   آقای عطوفت   ـ   آقای علایی   ـ    آقای حسن تبار (علیرضا)   ـ   آقای قنبریان   ـ   آقای کاویانی   ـ   آقای کشاورز (محمد حسین)   ـ   آقای علینژاد

 

مقالات حائز رتبه چهارم:

آقای اجلالی   ـ   آقای پورحسینی   ـ   آقای جعفری   ـ   آقای حنوجی فرد   ـ   آقای خوشرو   ـ   آقای زارع   ـ   آقای فهیمی   ـ   آقای مقامی   ـ   آقای منیعی 

 

Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (1) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (2) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (3) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (4) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (5) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (6) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (7) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (8) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (9) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (10) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (11) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (12) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (13) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (14) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (15) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (16) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (17) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (18) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (19) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (20) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (21) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (22) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (23) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (24) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (25) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (26) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (27) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (28) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (29) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (30) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (31) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (32) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (33) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (34) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (35) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (36) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (37) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (38) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (39) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (40) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (41) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (42) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (43) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (44) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (45) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (46) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (47) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (48) Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR (49)