یکی از ویژگی های طلبه ی فاضل و جهادی حضور در میدان است، از میدان خدمت تا میدان جنگ نرم فرهنگی و حتی جنگ سخت با نظام استکبار و وابستگان تروریست آن. البته این همان است که وجدان طلبگی بدان حکم میکند.Rahpeymaei 13 Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (1)Rahpeymaei 13 Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (2)  

در تجمع استکبار ستیزی روز ۱۳ آبان ۱۴۰۰ بخشی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی ره ۲ نیز چون دیگران برای ابراز انزجار از نظام پلید استکبار جهانی شرکت نموده و تکلیف تبری جستن از ظالمان و دشمنان اهلبیت علیهم السلام را را ادا نمودند.

Rahpeymaei 13 Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (3)Rahpeymaei 13 Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (5) Rahpeymaei 13 Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (4)

صبح سحر بعد از ورزش صبحگاهی و آزمون هفتگی با اتوبوس به سمت خیابان طالقانی و محل تجمع حرکت کرده و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مراسم شرکت نمودند. در این مراسم بعد از تلاوت قرآن و مداحی و… سردار سلامی سخنرانی زیبا و مقتدرانه ای ایراد نمودند.

Rahpeymaei 13 Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (6) Rahpeymaei 13 Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (7) Rahpeymaei 13 Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (8)