برای دریافت فایل PDF «آیین نامه آموزشی مرکز علوم اسلامی امام خمینی(ره)»، اینجا کلیک نمایید.

AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (1) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (2) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (3) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (4) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (5) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (6) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (7) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (8) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (9) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (10) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (11) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (12) AeinNameh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR (13)