ثقلین
TasvirShakhes-Sadr-13970920-KetabAljahad-02-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی ام

حضرت استاد صدر حسینی؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970920-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970917-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 17 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970913-KetabAljahad-02-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970913-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و ششم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970910-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و پنجم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 10 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970905-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و چهارم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 05 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970903-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و سوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 03 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970829-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 29 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970828-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و یکم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 28 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970826-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیستم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 26 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970821-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه نوزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 21 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970819-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هجدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 19 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970814-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هفدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 14 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 712345...قبلی »