ثقلین
TasvirShakhes-Sadr-13980127-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 27 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980124-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 24 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980120-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 20 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980117-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و ششم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 17 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971225-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و پنجم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 25 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
Sadr-13971218-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و سوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 18 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971214-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 14 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971211-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و یکم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 11 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971207-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 07 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971206-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 06 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971130-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 30 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971127-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 27 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971123-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و ششم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 23 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971116-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و پنجم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 16 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 912345...قبلی »