ثقلین
TasvirShakhes-Fayazi-14020228-MarefatShenasi-Jalase 01-Thaqalain_IR

سلسله جلسات «معرفت شناسی» ـ جلسه اوّل

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980313-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه هفدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 13 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980312-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه شانزدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 12 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980311-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه پانزدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 11 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980308-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه چهاردهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 08 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980307-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه سیزدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 07 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980305-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه دوازدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 05 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980304-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه یازدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 04 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980231-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه دهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 31 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980230-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه نهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 30 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980229-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه هشتم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 29 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980228-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه هفتم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 28 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980225-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه ششم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 25 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980224-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه پنجم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 812345...قبلی »