ثقلین
TasvirShakhes-Fayyazi-13960403-MarefatShenasi-9-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه هفتاد و یکم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۳ تیر ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960331-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه ششم

حضرت آیت الله فیاضی؛۳۱ تیر ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960330-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه پنجم

حضرت آیت الله فیاضی؛۳۰ تیر ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960329-MarefatShenasi-8-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه هفتادُم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960328-MarefatShenasi-7-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه شصت و نُهم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960327-MarefatShenasi-6-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه شصت و هشتم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960324-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه چهارم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۴ تیر ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960323-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه سوّم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۳ تیر ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960321-MarefatShenasi-5-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه شصت و هفتم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960320-MarefatShenasi-4-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه شصت و ششم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960317-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه دوّم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۷ تیر ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960316-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه اوّل

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۶ تیر ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960313-MarefatShenasi-3-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه شصت و پنجم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960308-MarefatShenasi-2-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه شصت و چهارم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۸ خرداد ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 812345...قبلی »