ثقلین
TasvirShakhes-Fayyazi-13980222-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه بیستم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980221-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه نوزدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980218-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain-IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه هجدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970324-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه هفدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۴ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970323-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه شانزدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۳ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970322-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه پانزدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۲ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970321-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه چهاردهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۱ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970320-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه سیزدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۰ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970319-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه دوازدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۹ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970317-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه یازدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۷ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970315-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه دهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۵ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970314-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه نُهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۴ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970313-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه هشتم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۳ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970312-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه هفتم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۲ خرداد ۱۳۹۷
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 812345...قبلی »