ثقلین
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه بیست و یکم ـ «تفاوت جمله اسمیه و انشائیه در وضع»

استاد میری؛30 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه بیستم ـ «تفاوت جمله اسمیه و انشائیه در وضع»

استاد میری؛29 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه نوزدهم ـ «تفاوت جمله اسمیه و انشائیه در وضع»

استاد میری؛28 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه هجدهم ـ «ثمره بحث از معانی حرفیه»

استاد میری؛23 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه هفدهم ـ «ثمره بحث از معانی حرفیه»

استاد میری؛21 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه شانزدهم – «معانی حرفیه»

استاد میری؛15 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه پانزدهم ـ «معانی حرفیه»

استاد میری؛14 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه چهاردهم ـ «اقسام وضع»

استاد میری؛ 01 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه سیزدهم ـ «اقسام وضع»

استاد میری؛ 30 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه دوازدهم ـ «دیدگاه های مختلف درباره حقیقت وضع»

استاد میری؛ 25 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه یازدهم ـ «دیدگاه های مختلف درباره حقیقت وضع»

استاد میری؛ 24 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه دهم ـ «دیدگاه های مختلف درباره حقیقت وضع»

استاد میری؛ 23 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه نهم ـ «دیدگاه های مختلف درباره حقیقت وضع»

استاد میری؛ 18 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه هشتم ـ «دیدگاه های مختلف درباره حقیقت وضع»

استاد میری؛ 17 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212