ثقلین
TasvirShakhes-Sadr13941012

بررسی حکم لعب

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 05 / 12 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

بررسی حکم لهو – متن درس مطالعه شود

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 04 / 12 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

مفهوم شناسی لهو – متن درس مطالعه شود

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 03 / 12 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

اصل اباحه عقلی و شرعی – متن درس مطالعه شود

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 28 / 11 / 1394

باسمه تعالیپیش از ورود به بررسی ادله حلیت یا حرمت غنا به طرح و بررسی اصول و قواعدی می پردازیم که در مساله غنا مورد ...

TasvirShakhes-Sadr13941012

نظریه درباره حکم غناء – متن درس مطالعه شود

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 27 / 11 / 1394

با نگاه به نکات فوق می توان نتیجه گرفت که غنایی که مورد نهی ائمه ع است تغنی رایجی بوده که مسلمانان حجاز در مرکزیت ...

TasvirShakhes-Sadr13941012

اقوال در حکم غناء – متن درس مطالعه شود

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 26 / 11 / 1394

اقوال در حکم غنامساله غنا در کتب فقهی شیعه از دورۀ قدمای فقهای امامیه مطرح بوده است.در این مساله چند موضوع مورد بحث وجود دارد. ...

TasvirShakhes-Sadr13941012

قسمت ششم موضوع شناسی غناء

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 20 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

قسمت پنجم موضوع شناسی غناء – متن درس مطالعه شود

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 19 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

قسمت چهارم موضوع شناسی غناء – متن درس مطالعه شود

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 14 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

قسمت سوم موضوع شناسی غناء – متن درس مطالعه شود

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 13 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

قسمت دوم موضوع شناسی غناء – متن درس مطالعه شود

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 12 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

قسمت اول موضوع شناسی غناء – متن درس مطالعه شود

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب باب غناء؛ 06 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...