ثقلین
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010231-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 31 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Janbaz-14010228-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه سوم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 28 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010228-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 28 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010227-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه سوم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 27 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Alavi-14010226-NarmAfzare Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه «آموزش نرم افزار فقه و اصول» ـ جلسه دوم

حجت الاسلام علوی؛ 26 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14010226-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه دوم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 26 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010226-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه دوم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 26 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Alavi-14010225-NarmAfzare Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه «آموزش نرم افزار فقه و اصول» ـ جلسه اول

حجت الاسلام علوی؛ 25 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Janbaz-14010225-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه اول

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 25 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010225-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه اول

حجت الاسلام نقیب پور؛ 25 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kani-14010225-Amozeshe Narm Afzare Noor-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

آشنایی با مجموعه نرم افزار نور ـ جلسه دوم

استاد کنی؛ 25 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kani-14010224-Amozeshe Narm Afzare Noor-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

آشنایی با مجموعه نرم افزار نور ـ جلسه اول

استاد کنی؛ 24 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hosseini & BolandGhamat & MoalemiZadeh-14001201-Neshaste Elmi-J02-Thaqalain_IR

جلسه دوم نشست علمی: «اعتباری یا حقیقی بودن باید و نبایدهای فقهی و اخلاقی»

مدرسه علمیه امام خمینی(ره)؛ 01 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14001201-PajoheshPishrafte-Jalase 06-Thaqalain_IR

پژوهش پیشرفته ـ جلسه ششم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 01 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 2812345...1020...قبلی »