ثقلین
TasvirShakhes-Fayyazi-13980228-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه هفتم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 28 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980225-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه ششم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 25 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980224-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه پنجم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980223-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه چهارم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 23 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980222-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه سوم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 22 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980221-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه دوم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 21 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980218-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain-IR

جلسه اول تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 18 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970324-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

جلسه یازدهم تأملی در فلسفه اسلامی-سال ۱۳۹۷

آیت الله فیاضی؛ 24 خرداد 97
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970323-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

جلسه دهم تأملی در فلسفه اسلامی-سال ۱۳۹۷

آیت الله فیاضی؛ 23 خرداد 97
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970322-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

جلسه نهم تأملی در فلسفه اسلامی-سال ۱۳۹۷

آیت الله فیاضی؛ 22 خرداد 97
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970321-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

جلسه هشتم تأملی در فلسفه اسلامی-سال ۱۳۹۷

آیت الله فیاضی؛ 21 خرداد 97
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970320-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

جلسه هفتم تأملی در فلسفه اسلامی-سال ۱۳۹۷

آیت الله فیاضی؛ 20 خرداد 97
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970319-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

جلسه ششم تأملی در فلسفه اسلامی-سال ۱۳۹۷

آیت الله فیاضی؛ 19 خرداد 97
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13970317-TamoliDarFalsafeEslami-Thaqalain_IR

جلسه پنجم تأملی در فلسفه اسلامی-سال ۱۳۹۷

آیت الله فیاضی؛ 17 خرداد 97
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1112345...10...قبلی »