ثقلین
TasvirShakhes-Fayazi-14020825-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-34-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی و چهارم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۵ آبان ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020727-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-33-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی و سوّم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۷ مهر ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020401-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-32-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی و دوّم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۱ تیر ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020228-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-31-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی و یکم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020131-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-15-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی اُم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Fayazi-14020130-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-14-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه بیست و نُهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020129-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-13-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه بیست و هشتم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020128-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-12-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه بیست و هفتم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020127-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-11-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه بیست و ششم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020126-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-10-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه بیست و پنجم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Fayazi-14020124-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-09-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه بیست و چهارم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020122-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-08-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه بیست و سوّم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020121-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-07-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه بیست و دوّم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020120-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-06-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه بیست و یکم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1412345...10...قبلی »